UPS
Thai | English             Contact Us
HOMECustomer Satisfaction Survey
  • Customer Satisfaction Survey


แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

ชื่อลูกค้า / CUSTOMER
:
ลำดับที่
NO.
หัวข้อ
SUBJECT
ระดับความพึงพอใจ (Level)
ดีมาก
Excellent
4
ดี
Good
3
พอใช้
Fairly
2
ปรับปรุง
Improve
1
ด้านคุณภาพสินค้าและการส่งมอบสินค้า
1.
ความพึงพอใจในคุณภาพสินค้า
2.
ส่งมอบสินค้าตามเวลาที่ได้นัดหมาย
3.
การบรรจุหีบห่อสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์
ด้านการขาย
1.
พนักงานขายมีความรู้เกี่ยวกับสินค้า สามารถแนะนำ ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน
2.
มนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการให้บริการลูกค้าของพนักงานขาย
3.
ความรวดเร็วในการตอบกลับข้อมูลต่างๆ ของพนักงานขาย
4.
พนักงานตรงต่อเวลาและปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ให้กับลูกค้า
5.
ความสะดวกรวดเร็วให้การติดต่อสื่อสารกับพนักงานขาย
ด้านการบริการ
1.
มนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการให้บริการลูกค้าของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
2.
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมี่ความรู้เกี่ยวกับสินค้า สามารถแนะนำ ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน
3.
ความพึงพอใจต่อบริการก่อนและหลังขายของบริษัท
4.
สะดวกรวดเร็วให้การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริการ
5.
ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

ข้อเสนอแนะ (COMMENTS)

หมายเหตุ

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์กลับมาที่หมายเลข 02-374-6067 หรือ E-mail : info@btconnect.co.th

บริษัท บีที คอนเนค จำกัด 2220/72 ซอยรามคำแหง 36/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

รวมคะแนน

เปอเซ็นต์