HOMENews & Events

UPS BCN จัดกิจกรรมปาตี้พนักงานฉลองยอดขายทะลุเป้าที่ตึกใบหยกชั้นสูงสุดของประเทศไทยบรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ